گسترش بازار

مشاوره شرکت راب

او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد.

مشتری:

شرکت راب

مشتری:

بازاریابی فیس بوک،
بازار یابی

ارزش:

1500 تومان

تاریخ:

23 نوامبر 2022