نمونه کار ها

  • 12 اسفند 1400

کسب و کار استارتاپ

مشاوره شرکت راب او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد. مشتری: شرکت راب مشتری: بازاریابی فیس بوک،بازار یابی ارزش: 1500 تومان تاریخ: 23 نوامبر 2022 + + + + پروژه قبلی
  • 12 اسفند 1400

طراحی UI/UX

مشاوره شرکت راب او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد. مشتری: شرکت راب مشتری: بازاریابی فیس بوک،بازار یابی ارزش: 1500 تومان تاریخ: 23 نوامبر 2022 + + + + پروژه قبلی…
  • 12 اسفند 1400

رشد کسب و کار

مشاوره شرکت راب او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد. مشتری: شرکت راب مشتری: بازاریابی فیس بوک،بازار یابی ارزش: 1500 تومان تاریخ: 23 نوامبر 2022 + + + + پروژه قبلی…
  • 12 اسفند 1400

گسترش بازار

مشاوره شرکت راب او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد. مشتری: شرکت راب مشتری: بازاریابی فیس بوک،بازار یابی ارزش: 1500 تومان تاریخ: 23 نوامبر 2022 + + + + پروژه قبلی…
  • 12 اسفند 1400

محصولات مصرفی

مشاوره شرکت راب او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد. مشتری: شرکت راب مشتری: بازاریابی فیس بوک،بازار یابی ارزش: 1500 تومان تاریخ: 23 نوامبر 2022 + + + + پروژه قبلی…
  • 12 اسفند 1400

استودیو آرت بورد

مشاوره شرکت راب او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد. مشتری: شرکت راب مشتری: بازاریابی فیس بوک،بازار یابی ارزش: 1500 تومان تاریخ: 23 نوامبر 2022 + + + + پروژه قبلی…